หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์   YC Youth Counselor

Matthayom Waritchaphum School

 

 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิได้จัดตั้งโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ภายใต้การดูแลช่วยเหลือของครูแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเป็นเบื้องต้นในปัญหาที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนที่ปรึกษา YC ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทั่วไป โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูแนะแนว  และมีเครือข่ายครูที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย

หลักการทำงานของ YC

1. การใช้หลักจิตวิทยาของกลุ่มเพื่อน  เพราะบุคคลที่มีพื้นเพ วัย วิถีชีวิตประจำวันและมีกิจกรรมร่วมกันจะสนิทสนมคุ้นเคย
และไว้วางใจกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผยและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่าย

2. การให้คำปรึกษาโดยเพื่อน มุ่งให้นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน ๆ   ได้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแนะแนว

3. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เป็นผู้ที่โรงเรียนได้พิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสาในการรับฟัง
ให้คำปรึกษาหารือ และได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา

จรรยาบรรณ

1. เคารพในศักดิ์ศรีและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อนผู้มารับคำปรึกษาและต้องระวังมิให้ผู้มารับคำปรึกษากระทบกระทั่งทางจิตใจ

2. สัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ได้จากสัมพันธภาพนั้นจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

3. บันทึกต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษารวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบทดสอบและเอกสารอื่น ๆ ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ ซึ่งจะต้องปกปิดเอกลักษณ์ของเพื่อนผู้รับคำปรึกษาและระมัดระวัง อย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่เพื่อนผู้รับคำปรึกษาด้วย

 


 


What's This:


 

 

 

 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นั้นได้จัดทำร่วมกับโรงเรียนโดยมีโครงการต่อเนื่องมาจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกว่า  18 โครงการ คือ

1. โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC  (Youth Counselor)

โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและอนาคตและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดตั้งขึ้นเพื่อรับการปรึกษาต่างๆ ของนักเรียน โดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ได้บริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน ๆ ตลอดจนรุ่นพี่และรุ่นน้องในกรณีที่ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเบื้องต้นและทำการส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และครูแนะแนว


2. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

ด้วยเหตุที่โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับการปรึกษาต่างๆ ของนักเรียนเหล่านี้ โดยที่มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นผู้ให้คำปรึกษารวมทั้งครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนก็เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือด้วย ดังนั้นเพื่อให้การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงสมควรจัดการอบรมนักเรียนที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนให้มีความความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้

 

3. ขยายเครือข่าย YC

จากที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อเข้าร่วม "การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานนักเรียน YC (เพื่อนที่ปรึกษา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในปี 2551 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจึงได้ทำการขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โดยจัดอบรมพัฒนาผู้ดำเนินการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดการอบรมที่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยคณะครูแนะแนว-ครูที่ปรึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเป็นวิทยากร 

4. อบรมพัฒนาเครือข่าย YC รุ่นที่ 1

หลังจากที่ได้ทำการรับสมัครสมาชิกเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC แล้วก็ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริการให้คำปรึกษา โดยการอบรมครั้งนี้จัดที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเป็นครั้งแรก และให้ชื่อการอบรมในครั้งนี้ว่า "การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้นำ YC ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ" จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2552

5. อบรมพัฒนาเครือข่าย YC รุ่นที่ 2

จากที่ได้ทำการอบรม "เพื่อนที่ปรึกษารุ่นเยาว์" แล้วจากนั้นท่านผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นว่าโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ดี สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง และช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี จึงได้จักการประชุมอบรมและขยายเครือข่ายของนักเรียน YC ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมทั้งครู-นักเรียน และผู้ปกครอง การอบรมครั้งนี้ได้ให้ชื่อว่า "การประชุมอบรมพัฒนานักเรียนพื่อนที่ปรึกษา YC และขยายเครือข่าย ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง" โดยมีคณะครู-นักเรียนจากต่างสถานศึกษาเข้าร่วมด้วย

 

6. อบรมพัฒนาเครือข่าย YC รุ่นที่ 3

กลายเป็นงานประจำไปแล้วกับการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ดำเนินงาน รวมถึงการขยายเครือข่าย โดยการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่ 3 แล้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษา โดยการอบรมครั้งที่ 3 นี้มีชื่อว่า "การอบรมปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง"

 

7. อบรมพัฒนาเครือข่าย YC รุ่นที่ 4

การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ดำเนินงาน และการขยายเครือข่าย โดยการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่ 4 แล้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษา โดยการอบรมครั้งที่ 4 นี้มีชื่อว่า "การอบรมปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง"

 

 


8. โครงการอาหารกลางวัน ว.ร. 41

โครงการอาหารกลางวัน ว.ร. 41 เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่กำพร้าและยากจนได้รับความช่วยเหลือนักเรียนในด้านอาหารกลางวัน โดยนำเงินมาจากกองทุน ว.ร.41 เพื่อดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแลนได้รับประทานอาหารกลางวัน เป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน
อีกทั้งอิ่มท้อง ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

9. การประชาสัมพันธ์ YC

วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังติดเพื่อน เพื่อนจึงมีความสำคัญมาก YC จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้เพื่อนเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆของเพื่อนและเพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์ (YC) นี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา สาระของโครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้เข้าใจโครงการอย่างแท้จริง และยังเป็นการขยายกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

10. โครงการพี่สอนน้อง

งานแนะแนว คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจครอบครัว เป็นต้น ตลอดจน ซึ่งการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราเล็งเห็นและทราบข้อมูลว่า ยังมีนักเรียนบางกลุ่มหรือบางคน ยังมีปัญหามากมายในหลายด้าน โดยเฉพาะการเรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพี่สอนน้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสอนเสริมให้แก่นักเรียนดังกล่าวในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ

พี่สอนน้อง

11. การให้คำปรึกษาออนไลน์

โครงการการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนและเยาวชนทุกคนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนักเรียนหรือเยาวชนบางคนไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองหรือทางนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ไม่สามารถให้คำปรึกษาตัวต่อตัวได้

12. โครงการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย

งานแนะแนวและคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เหล่านี้ทำให้เราเล็งเห็น และทราบข้อมูลว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องได้รับความรู้ต่อการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยสนใจหาความรู้ เมื่อมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาหรือมีการทดสอบทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานั้น จึงได้จัดทำโครงการ “ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ขึ้นเพื่อจัดการติวความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขั้นเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่ดีและเป็นประโชยน์ในการทำแบบทดสอบได้อีกด้วย

13. โครงการ YC ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ด้วยกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้จัดทำกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน การวางตัวและการใช้ชีวิตในสังคมนอกจากนั้นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ คือ การบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วยเหลือโรงเรียนที่เกิดอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประกอบกับปัจจุบันเกิดอุทกภัยอย่างกว้างขวางทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ งานแนะแนวร่วมด้วยกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ YC ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14. โครงการ YC รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนมีขยะจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด งานแนะแนวร่วมด้วยคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงได้จัดทำโครงการ“YC รักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อให้อาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนปลอดขยะ ทัศนียภาพสวยงาม รวมถึงเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เจตคติ ค่านิยมที่ดี มีทักษะและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 


15. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ทุนการศึกษา)

จากการที่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจากหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 40 หมู้บ้าน มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีสภาพครอบครัวยากจน ทำให้นักเรียนเหล่านั้นประสบปัญหาหลายด้าน มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาจึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบของการจัดสรรทุนการศึกษาให้ ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนันสนุน นักเรียนที่ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


16. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กลายเป็นงานประจำไปแล้วกับการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน หรือที่เรารู้จักกันคือกีฬาสี ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันก๊ฬาชนิดต่างๆ
ซึ่งมีหลากหลายชนิดกีฬาด้วยกัน เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง
ส่วนประเภทกรีฑาก็มีอีกมากมายหลายชนิดด้วยกันในการจัดการการแข่งขันกีฬาสี

 

17. โครงการนักเรียนเรียนร่วม

จากสภาพปัจจุบัน พบว่า มีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องให้ความชวยเหลืออย่างเร่งด่วนในเรื่องของการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถในการอ่านเขียน คิดคำนวนณเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต หากได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีก็สามารถทำให้เด็กเหล่านั้นสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

18. โครงการทำความดีถวายในหลวง

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor นอกจากเป็นกิจกรรมที่บริการให้คำปรึกษาเป็นหลักแล้วยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และยังทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ YC ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง เพื่อเป็นการเทิดทูนและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

และโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่เหล่า YC จะสร้างสรรค์ขึ้นมา

19. โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง

การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยใจรักและศรัทธาในอาชีพย่อมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูและเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ เด็กทุกคนมีคุณค่ามีความหมายของความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน การให้โอกาสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

 


งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23