หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและอนาคตและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นคือเนื่องจากปัจจุบันวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการติดเกมส์ การปรับตัว ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่น ๆ 

ด้วยเหตุนี้จึงจัดตั้งโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ขึ้นเพื่อรับการปรึกษาต่างๆ ของนักเรียนเหล่านี้ โดยที่มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นผู้ให้คำปรึกษารวมทั้งครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนก็เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือด้วย ดังนั้นเพื่อให้การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงสมควรจัดการอบรมนักเรียนที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนให้มีความความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้

ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นั้น ได้จักการอบรมแล้ว 4 ครั้ง ( ณ ปี 2554) คือ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครอง
2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษารู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนได

3. เพื่อสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของเพื่อน

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23