หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

หลังจากที่ได้ทำการรับสมัครสมาชิกเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC แล้วก็ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริการให้คำปรึกษา โดยการอบรมครั้งนี้จัดที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเป็นครั้งแรก และให้ชื่อการอบรมในครั้งนี้ว่า

จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2552

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครอง
2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษารู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนได

3. เพื่อสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของเพื่อน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23