หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

จากที่ได้ทำการอบรม "เพื่อนที่ปรึกษารุ่นเยาว์" แล้วจากนั้นท่านผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นว่าโครงการนักเรียนเ้พื่อนที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ดี สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง และช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี จึงได้จักการประชุมอบรมและขยายเครือข่ายของนักเรียน YC ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมทั้งครู-นักเรียน และผู้ปกครอง การอบรมครั้งนี้ได้ให้ชื่อว่า

การอบรมครั้งนี้มีคณะครู-นักเรียนจากต่างสถานศึกษาเข้าร่วมด้วย คือ

ทำให้มีเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษากว่า 5 เครือข่าย อีกทั้งยังมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

จัดอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2552

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครอง
2. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษารู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนได

3. เพื่อสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของเพื่อน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23