หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

กลายเป็นงานประจำไปแล้วกับการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ดำเนินงาน รวมถึงการขยายเครือข่าย
โดยการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่ 3 แล้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ในการให้คำปรึกษา โดยการอบรมครั้งที่ 3 นี้มีชื่อว่า

            ในการจัดการอบรมแต่ละครั้งนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงเนื้อหาสาระของโครงการ
ไว้อย่างครบถ้วน

จัดอบรมขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553

>>>>ชมภาพการอบรม<<<<

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครอง 2. เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
3. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษารู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนได

4. เพื่อสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง
5. เพื่อให้เห็นคุณค่าของเพื่อน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23