หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

โครงการการให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่นักเรียนและเยาวชนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย นั่นคือ สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาของวัยรุ่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทในเรื่องต่าง ๆ การหนีเรียน โดดเรียน และเรื่องการชู้สาว 

สิ่งเหล่านี้เราสามารถให้คำปรึกษากับนักเรียนและเยาวชนทุกคนได้ จึงได้มีโครงการการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อรับปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนและเยาวชนทุกคน เพราะนักเรียนหรือเยาวชนบางคนไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองหรือเราไม่สามารถให้คำปรึกษาตัวต่อตัวได้ โดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ได้จัดให้บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์แก่นักเรียนและเยาวชนทุกคน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนที่มีปัญหามาขอรับคำปรึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนเห็นคุณค่าในตังเอง
3. เพื่อลดปัญหาของโรงเรียนและสังคม
4. เพื่อให้เพื่อนเห็นคุณค่าของเพื่อน
5. เพื่อให้ทุกคนมองเห็นอนาคตของตนเอง

 

 

 

 

 

เราสามารถรับบริการจากโครงการการให้คำปรึกษาออนไลน์ได้ในเว็บไซต์นี้เอง

คลิกเพื่อขอรับคำปรึกษา

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23