หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

ด้วยกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้จัดทำกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน การวางตัวและการใช้ชีวิตในสังคมนอกจากนั้นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ คือ การบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วยเหลือโรงเรียนที่เกิดอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประกอบกับปัจจุบันเกิดอุทกภัยอย่างกว้างขวางทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ งานแนะแนวร่วมด้วยกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ YC ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23