หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการสร้างความเจริญและพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 มาตรา 5 กำหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนที่ช่วยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเป็นระบบ ทั้งเกิดการผนึกพลัง ความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังติดเพื่อน เพื่อนจึงมีความสำคัญมาก YC จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้เพื่อนเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆของเพื่อนและเพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์ (YC) นี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา สาระของโครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคน
ได้เข้าใจโครงการอย่างแท้จริง และยังเป็นการขยายกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC Youth Counselor)
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนที่ปรึกษา
4.เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆอย่างถูกต้อง
5.เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
6.เพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา
7.เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23