หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบัน พบว่า มีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องให้ความชวยเหลืออย่างเร่งด่วนในเรื่องของการพัฒนาให้ความรู้ความสามารถในการอ่านเขียน คิดคำนวนณเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต หากได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีก็สามารถทำให้เด็กเหล่านั้นสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอเต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23