หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

งานแนะแนวและคณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ  ด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐกิจครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ

เหล่านี้ทำให้เราเล็งเห็น และทราบข้อมูลว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องได้รับความรู้ต่อการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยสนใจหาความรู้ เมื่อมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาหรือมีการทดสอบทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานั้น สถานศึกษาจะนำคะแนนจากการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งการทดสอบความรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมมาคิดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ หรือแม้กระทั้งการจัดทดสอบของสถานศึกษานั้นๆ เอง ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีความรู้ความสามารถที่ครบถ้วนตามนี้แล้ว

งานแนะแนวร่วมด้วยคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
จึงได้จัดทำโครงการ “ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ขึ้นเพื่อจัดการติวความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขั้นเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่ดีและเป็นประโชยน์ในการทำแบบทดสอบได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ ความสามารถในการทำแบบทดสอบทางการศึกษา
เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ได้
3. นักเรียนสามารถได้คะแนนจากแบบทดสอบและสามารถเข้าศึกษาต่อได้
4. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ได้เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือนัดเรียนที่ต้องการเสริมสร้างความรู้


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23