หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจากหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 40 หมู้บ้าน มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีสภาพครอบครัวยากจน  ทำให้นักเรียนเหล่านั้นประสบปัญหาหลายด้าน มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาจึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบของการจัดสรรทุนการศึกษาให้ ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนันสนุน นักเรียนที่ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
4. เพื่อลดช่องว่างทางสังคมและยังสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน กับโรงเรียน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนที่ขาดแตลนได้รับการดูแลด้านทุนการศึกษา ด้านการเรียนและพฤติกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน
2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ได้รับความร่วมมือและความสัมพันธ์อีนดีจากผู้ปกครองและชุมชน

สรุปทุนการศุกษา/รางวัล
ปีการศึกษา 2558

ที่
ประเภททุน
จำนวนทุน
จำนวนเงิน
1.
    ประเภทรางวัล
382
174,800
2.
    ทุนต่อเนื่อง
89
303,300
3.
    ทุนประจำปี
118
137,500

รวม

589

615,800 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23