หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและอนาคตและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  นั่นคือเนื่องจากปัจจุบันปัญหาต่างๆของวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว การปรับตัว ปัญหาการติดเกม ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่น ๆ 

จึงมีโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ขึ้นเพื่อรับการปรึกษาต่างๆ ของนักเรียน โดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ได้บริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน ๆ ตลอดจนรุ่นพี่และรุ่นน้องในกรณีที่ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเบื้องต้นและทำการส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และครูแนะแนว

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น แนวทางการช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหา และบทบาทของเพื่อนที่ปรึกษา
2. เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมทั้งในโรงเรียนและสังคม
3. เพื่อให้สมาชิกมีทักษะหรือมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเพื่อน
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23