หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยใจรักและศรัทธาในอาชีพย่อมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูและเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้ เด็กทุกคนมีคุณค่ามีความหมายของความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน การให้โอกาสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างบ้านให้นักเรียน
2. เพื่อให้โอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสได้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ - นักเรียนชั้น ม.1 จำนวนหนึ่งคน
ด้านคุณภาพ - นักเรียนได้รับโอกาสมีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นคนดีได้รายละเอียดโครงการ

 

นักเรียนผู้ได้รับโอกาส: เด็กหญิงพิมพ์พร สิงห์ทองชัย (น้องพิมพ์) | อายุ 13 ปี (2558) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โดยครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา, ครูแนะแนว ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนและครอบครัว จึงพบว่า สภาพครอบครัวยากจน บิดาเสียชีวิต มารดารับจ้างทั่วไป น้องพิมพ์มีน้องชายพิการ 1 คน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สภาพบ้านเป็นกระต็อบหลังเล็กๆ ที่ทรุดโทรมมาก

 

สภาพบ้านเดิม
สภาพบ้านเดิม
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา กับยายของน้องพิมพ์ (และน้องหมา^^) ในตอนเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้เห็นสภาพบ้านที่เป็นกระต๊อบ อาศัยอยู่กัน 3 คน คือ แม่ น้องพิมพ์ และน้องชาย ทำให้ครูบุญเพ็ญ เกิดความคิดที่จะจัดตั้ง "โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง" ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ

 


สภาพภายในบ้านเดิม
คุณแม่ของนองพิมพ์ กำลังเดินเข้าออกภายในบ้าน

 

ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา | ประชุมคณะกรรมการแนะแนว (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และเครือข่าย YC จากนั้นจัดทำ "โครงการสานฝันสร้างบ้านเพื่อน้อง" ขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือจากคณะครู นักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยเสนอไปยังสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งลักษณะโครงการเข้ากันกับ "โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558" ได้รับมอบงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 50,000 บาท

 

นายพนมพันธ์ ไชยเพชร | ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ให้การสนับสนุนโครงการ กล่าวว่า "น้องพิมพ์เป็นคนขยันจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ และครู-อาจารย์ทุกคน มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 คณะครูและนักเรียนรวมถึงเหล่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้รวบรวมเงินและปัจจัยให้ความช่วยเหลือ"

 

นายประทิม โกษาแสง | นายอำเภอวาริชภูมิ ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังจังหวัดสกลนคร สภากาชาด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ทำให้ต่อมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ สพม. เขต 23 ออกมาให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวน้องพิมพ์

 งบประมาณ

รายนามผู้บริจาค
สพม เขต 23
จำนวน
50,000
บาท
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
จำนวน
5,000
บาท
ครูสุรีพร โฮมวงศ์ พร้อมลูกๆ
จำนวน
10,000
บาท
ครูนิชชุดา กิ่งทอง และเพื่อนๆ
จำนวน
5,000
บาท
เพื่อนๆ ครูแนะแนว
จำนวน
800
บาท
เงินโอนจากผู้มีศิษย์ศรัทธา
จำนวน
35,839
บาท
เงินบริจาคจากนักเรียน
จำนวน
6,306
บาท
ดอกเบี้ย
จำนวน
285
บาท
รวม
จำนวน
113,230
บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ค่าแรงช่าง
จำนวน
30,000
บาท
ค่าเสาปูน ค่าท่อ
จำนวน
5,500
บาท
หน้าต่างบานเลื่อน จำนวน 5 บาน
จำนวน
6,500
บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จำนวน
58,310
บาท
ค่าแผ่นปูนซีเมนต์กันดินพัง
จำนวน
2,000
บาท
ค่าถมดิน
จำนวน
3,000
บาท
รวม
จำนวน
105,310
บาท
เงินทุนบริจาคสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
จำนวน
2,000
บาท
สภากาชาด จังหวัดสกลนคร
จำนวน
2,000
บาท
พระลิขรินทร์ ปัณฑิโต ที่พักสงฆ์มิ่งมงคล
จำนวน
4,000
บาท
นายธวัชชัย พจนา
จำนวน
5,000
บาท
ครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
จำนวน
1,000
บาท
นางนิจรินทร์ ธรรมสมบัติ
จำนวน
400
บาท
นายอัธยา วงศ์ตาขี่
จำนวน
285
บาทการดำเนินการก่อสร้าง

 

ภายหลังจากการรวบรวมเงินและปัจจัยได้จำนวนหนึ่งแล้ว เราก็ได้เริ่มการดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้แก้ครอบครับน้องพิมพ์
ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2558

 


บ้านใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
8 กันยายน 2558

 


บ้านใหม่สร้างเสร็จแล้ว
ครูพรชัย ศรีพรหมษา ไปเยี่ยมน้องพิมพ์และดูความคืบหน้าของบ้านใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2558

 


อีกมุมหนึ่งของบ้านน้องพิมพ์
อีกมุมหนึ่งที่เผยให้เห็นกระต๊อบน้อยที่ครอบครัวน้องพิมพ์พักอาศัยระหว่างก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จ

 


เยี่ยมบ้านใหม่
ภาพคู่น้องพิมพ์และครูบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ในวันที่ 30 กันยายน 2558

 


ก่อน
หลัง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ 2 ตุลาคม 2558

 

"ถึงแม้เราจะยากจนแต่เรามีตวามขยัน
คงต้องประสบผลสำเร็จในสักวัน ดังนั้น จะต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด
และตั้งความหวังไว้ว่าหลังจากจบ ม.6 แล้ว
จะลองไปสอบพยาบาล เพราะว่ารู้สึกสงสารน้องและจะได้ช่วยเหลือน้อง"

- น้องพิมพ์ เด็กหญิงพิมพ์พร สิงห์ทองชัย -
พิธีมอบบ้านให้นักเรียน

หลังจากนั้น น้องพิมพ์และครอบครัวก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ และมีพิธีส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการของ สพฐ
โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558 ขึ้น
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

 


ครอบครัวน้องพิมพ์ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ
ครอบครัวของน้องพิมพ์ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอวาริชภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณะกรรมการจาก สพฐ และคณะครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23