หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

จากที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อเข้าร่วม

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจึงได้ทำการขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โดยจัดอบรมพัฒนาผู้ดำเนินการนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดการอบรมที่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร โดยคณะครูแนะแนว-ครูที่ปรึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเป็นวิทยากร

           หลังจากนั้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจึงได้ทำการรับสมัครสมาชิกของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ซึ่งรอบแรกมี
ผู้สมัครเป็นจำนวนกว่า 70 คน โดยเป็นนักเรียนตัวแทนห้องและนักเรียนที่สนใจรับการอบรมเป็นแกนนำ YC รุ่นแรก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นผู็ที่มีจิตสาธารณะ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23