หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนมีขยะจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ไม่สะอาด 

งานแนะแนวร่วมด้วยคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงได้จัดทำโครงการ“YC รักษ์สิ่งแวดล้อม”  ขึ้น เพื่อให้อาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนปลอดขยะ ทัศนียภาพสวยงาม รวมถึงเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เจตคติ ค่านิยมที่ดี มีทักษะและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาคารเรียนและบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนปลอดขยะ และทัศนียภาพภายในโรงเรียนสวยงามและสะอาดขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เจตคติ ค่านิยมที่ดี มีทักษะและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23