หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เพื่อสอนเสริมให้กับน้องในเนื่อหาที่เรียนแต่ไม่เข้าใจและต้องการให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาแปลกใหม่เพิ่มเติมจากที่เรียนอยู่แล้วและภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นนี้ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน แม้แต่การทำงานหรือการสมัครงานอาจเป็นประโยชน์เช่นกัน

 

หลักการและเหตุผล

งานแนะแนว  คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจครอบครัว เป็นต้น ตลอดจน ซึ่งการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เราเล็งเห็นและทราบข้อมูลว่า ยังมีนักเรียนบางกลุ่มหรือบางคน ยังมีปัญหามากมายในหลายด้าน โดยเฉพาะการเรียน มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เรียนไม่เข้าใจ หรือนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชานั้น เป็นผลให้ผลคะแนนในการสอบวิชาต่างๆ ได้คะแนนไม่ดี จนทำให้เกรดออกมาดูต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีสาเหตุมาจากการเรียนไม่เพียงพอผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวหรืออาจจะมาจากตัวของนักเรียนเองก็เป็นไปได้ ถ้าปัญหาในด้านการเรียนยังปล่อยไว้เช่นนี้อาจเป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันหรืออนาคต เพราะฉะนั้น  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้

งานแนะแนวร่วมด้วยคณะกรรมการเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพี่สอนน้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสอนเสริมให้แก่นักเรียนดังกล่าวในวิชา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้น้อง ๆได้เข้าใจ ได้เรียนรู้คำศัพท์ของภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
2. เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าในในภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น
3. เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกพูดภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23