หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  
หลักการและเหตุผล

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC: Youth Counselor นอกจากเป็นกิจกรรมที่บริการให้คำปรึกษาเป็นหลักแล้วยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และยังทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ YC ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง เพื่อเป็นการเทิดทูนและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทำ "โครงการทำความดีถวายในหลวง"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อทำความดีถวายในหลวง


 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23