หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

การอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 โครงการจักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9 แล้ว นับตั้งแต่จัดตั้งโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

จากที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อเข้าร่วม "การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานนักเรียน YC (เพื่อนที่ปรึกษา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในปี 2551 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิจึงได้ทำการขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

ด้วยเหตุที่โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับการปรึกษาต่างๆ ของนักเรียนเหล่านี้ โดยที่มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นผู้ให้คำปรึกษารวมทั้งครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนก็เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือด้วย ดังนั้นเพื่อให้การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงสมควรจัดการอบรมนักเรียนที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูแนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนให้มีความความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้ อีกทั้งผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นว่าโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ดี สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง และช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี จึงได้จัดการประชุมอบรมและขยายเครือข่ายของนักเรียน YC ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมเรื่อยมาทั้งครู-นักเรียน และผู้ปกครอง และจัดอบรมปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ขยายเครือข่ายครั้งที่ 9

 


แกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
เหล่าแกนนำนัก้รียนเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ปีการศึกษา 2558

 


ผู้บริหารให้ความสำคัญ
ผู้บริหารทุกรุ่นได้เล็งเห็นว่าโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ดี สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง
และช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี จึงได้จัดการประชุมอบรมและขยายเครือข่ายของนักเรียน YC ให้กว้างยิ่งขึ้น
โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง
หรือการอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9 นี้
ท่านผู้อำนวยการ นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

 


บรรยากาศในการกล่าวเปิดการอบรมฯโดยท่านผู้อำนวยการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ขยายเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นการอบรมขยายเครือข่ายครั้งที่ 9 โดยท่านผู้อำนวยการ นายพนมพันธ์ ไชยเพชร เป็นประธาน

 

บรรยากาศในพิธีเปิดการอบรม
ทุกๆ ปี จะมีน้องนักเรียนเข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งน้องๆ เหล่านี้อาจจะยังไม่เคยรู้จักโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มาก่อน
ดังนั้น จึงควรให้น้องๆ เหล่านี้มาร่วมอบรมเพื่อให้มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC อยู่ทุกๆ ห้องเรียน และให้เค้าบริการให้คำปรึกษาแก้เพื่อนๆ ในห้องนั่นเอง

 

วิทยากร YC
วิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริการให้คำปรึกษา และสามารถนำไปขยายผลต่อได้ก็มีทั้งครูแนะแนว
ครูที่ปรึกษา และทีมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นี่เอง

 


การดูแลอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ YC
เราได้จัดที่นั่งพิเศษสำหรับรุ่นพี่เพื่อนที่ปรึกษา YC มานั่งข้างๆ น้องๆ เพื่อคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเมื่อน้องๆ ที่กำลังรับฟังบรรยายจากวิทยากร
สร้างความเป็นมิตรต่อกันและทำความรู้จักกัน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานโครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC ราบรื่น แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
เพราะทุกๆ คน ต่างก็เกิดความสนิมสนมกัน ง่ายและรวดเร็วเวลาต้องประสานงานกัน

 

กิจกรรมเสริมทักษะ
ในการอบรมขยายเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิด การแสดงออก
แต่ยังคงเนื่อหาสาระและหลักสูตรของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาไว้อย่างครบถ้วนเช้นเดิม

 


YC ของเรา

ภาพแนวคิดการพัฒนาโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC สรางสรรค์โดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC รุ่นเยาว์ จากการระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์
สวยงามและน่าชื่นชมในความคิดและฝีมือของน้อง ๆ จริงๆ เลย

 

ภาพรวมกิจกรรมการอบรมขยายเครือข่ายฯ

 


แนวคิดการสร้าง YC ให้เข้มแข็งของเรา
หนึ่งในกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่เข้าอบรมขยายเครือข่ายได้ลงมือทำทุกครั้ง ก็คือ การระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนางานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้เข้มแข็งและก้าวไกล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร
คิดสร้างสรรค์โดยน้องๆ ผู้เป็นเยาวชนรุ่นเยาว์นี้เอง ทำให้เราได้พบกับหลากแนวคิดดีดี
ที่อยากทำให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้

 


สาธิตการบริการให้คำปรึกษา
ในการบริการให้คำปรึกษานั้น นักเรียน YC จะรับฟังและซักถามปัญหากับผู้มาขอรับคำปรึษา
ตามขั้นตอนการให้คำปรึกษา ( 5 ขั้นตอน) ซึ่งเป็นหัวใจของการบริการให้คำปรึกษา และลักษณะการนั่งจะมีลักษณะเฉพาะคือนั่งคนละมุม
ไม่นั่งต่อหน้ากันซึ่งจะทำให้ผู้มาขอรับคำปรึกษารู้สึกกดดันระหว่างปรึกษา

 


ว่าที่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC รุ่นใหม่
ตัวเล็ก จิ๋วแต่แจ๋ว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ที่ผ่านการอบรมจะนำวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ ไปใช้ให้บริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆ ของเขา
ซึ่งก็จะต้องอยู่ภายใต้การดูและของครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาด้วย

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23