หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

Event

การแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน
โดยจัดหางานจังหวัดสกลนคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 งานแนะแนวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และจัดหางานจังหวัดสกลนคร กรมการจัดหางาน
จัดงานการแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน โดยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดสกลนคร เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องของสาขาอาชีพที่สามารถทำงานเคลื่อนย้ายได้เสรี
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักบัญชี
และบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว (ไกด์) ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนได้มีแนวทางที่จะช่วยให้เลือกเรียนต่อในสาขาอาชีพต่าง ๆ

 


บรรยากาศในการอบรม
การแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน โดยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดสกลนคร กรมการจัดหางาน

 

สาขาอาชีพที่สามารถทำงานเคลื่อนย้ายได้เสรี
สาขาอาชีพที่สามารถทำงานเคลื่อนย้ายได้เสรี ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักบัญชี
และบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว (ไกด์)

 


วิทยากรจากจัดหางานจังหวัด
ในการแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียนในครั้งนี้
ได้วิทยากรจากจัดหางานจังหวัดสกลนคร กรมการจัดหางาน เป็นผู้
ให้ความรู้แก่ทุกๆ คน

 


ผู้ปกครองก็เข้าอบรม
ภายการแนะแนวให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพในอาเซียน โดยจัดหางานจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมด้วย
เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของตลาดงานที่ได้เปิดเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถให้คำแนะนำต่อบุตรหลานของตนได้
อีกทั้งจัดหางานจังหวัดสกลนครก็ยังมีงานมานำเสนอด้วย

 


น้องๆ นักเรียนรับฟังการแนะแนว
น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว แนวทางสาขาวิชาชีพต่างๆ ช่วยให้น้องๆ ได้เข้าใจตลาดงานมากขึ้น
และทำให้ค้นหาตัวตนเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพที่ตนชอบ และถนัดได้

 


เอกสารแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่เปิดรับและเทคนิคต่างๆ ในการหางาน โดยจัดหางานจังหวัดสกลนคร

 


8 สาขาวิชาชีพ
การ์ตูนตัวแทนของ 8 สาขาวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 


นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีส่วนร่วม
โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC คือหนึ่งในโครงการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของงานแนะแนว
ดังนั้น ทุกกิจกรรมของงานแนะแนวที่จัดขึ้น นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จึงมาช่วยงานเสมอๆ

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23