หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 


ู้ดำ
คณะกรรมการ  YC
ปีการศึกษา  2553

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 

ตำแหน่งหน้าที่

1

นางสาววิชุดา               ภาวงศ์

 6/1

ประธาน

2

นายนิพนธ์                   ขันละ

6/1

รองประธาน

3

นายสมาน                   พิมพะโย

4/3

รองประธาน

4

นางสาวทิพรัตน์         ศรีลาวงศ์

6/1

ปฏิคม

5

นางสาวอัจฉราพร      พรมผัน

6/1

ปฏิคม

6

นางสาวน้องใหม่        สุวรรณรินทร์

6/1

ปฏิคม

7

นางสาวรุจิราภรณ์      สายบุญรอด

6/1

ปฏิคม

8

นางสาวสุมนา            เข็มตรง

6/1

 

 

ปฏิคม

9

นางสาวศิลาพร          คำวิเชียร

6/1

ปฏิคม

10

นางสาวพัชราภรณ์     เผ่าผม

6/1

ปฏิคม

11

นางสาวสุนิสา            ภูยาแพทย์

6/1

นันทนาการ

12

 

นางสาวเพ็ญสว่าง      อ่อนคำหล้า

 

6/1

 

นันทนาการ

 

13

นายศุภกฤษ               ทัศคร

6/1

นันทนาการ

14

นางสาวอรุณี             นาคสะเล

6/1

นันทนาการ

15

นางสาวประภาพร     เกี้ยวไทสง

6/1

นันทนาการ

16

นางสาวเจนนี่            สมนึก

6/1

นันทนาการ

17

นางสาวรัตนา            สาขามุละ

6/1

ประชาสัมพันธ์

18

นางสาวนาตยา          ราชคำ

6/1

ประชาสัมพันธ์

09

นางสาวอรพรรณ       เหมะธุลิน

6/1

เอกสาร

20

นางสาววนาลี            พรหมจักร

6/1

เอกสาร

21

นางสาวปนัดดา         หอมยศ

6/1

อาคารสถานที่

22

นางสาววรรณิภา       นันทราช

6/1

อาคารสถานที่

ดูเพิ่มเติม | บุคลากรผู้ประสานงาน ปี 2555

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23