หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์  

 


ู้

 

 

ว่าที่ ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา
ผู้อำนวยการ

 

นายมงคล  อุปพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 

นายทนงศักดิ์  วงศ์ประทุม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายพรชัย  ศรีพรหมษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 นายจำรูญ  ธรรมสมบัติ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
หัวหน้างานแนะแนว

 

นายทองปาน  ไชยศรี
หัวหน้ากิจการนักเรียน

 

ที่ปรึกษา

นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
หัวหน้างานแนะแนว
นางวราภรณ์ ชำนาญ      
ครูแนะแนว
นายพรชัย ศรีพรหมษา
ที่ปรึกษา

ดูเพิ่มเติม | บุคลากรผู้ดำเนินงาน ปี 2553

 

 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23