หน้าหลัก แนะนำบุคลากร เกี่ยวกับเรา ขอรับคำปรึกษา กิจกรรมดีดี ข่าวประชาสัมพันธ์   


คณะกรรมการประสานงาน

คณะผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบบริหารงานส่วนต่างๆ
ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ทั้งหมดคือผู้มีส่วนสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ให้มีจิตอาสาและมีโอกาสในการแสดงความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อน สร้างความมั่นใจและเชท่อมั่นในตนเอง
ทำให้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ทั้งหมดเป็นผู้ที่ทำให้
โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนมัธยมวาริชภูมินั้น
ดำเนินงานอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ผู้ซึ่งทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนทั่วไป โดยมีเครื่องข่ายที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของพวกเขาด้วย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานั้น
จะประสานงานกับนักเรียนในเครือข่ายที่ผ่านการอบรมเพือ่บริการให้คำปรึกษา
แก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา โดยอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำของครูแนะแนว
และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา

 


 

 

งานแนะแนว
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
90 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 โทรศัพท์. 042-781190 โทรสาร. 042-781193
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23